Tiêu đề

Thông báo pháp lý và điều khoản sử dụng
Trong không gian này, NGƯỜI DÙNG sẽ có thể tìm thấy tất cả các thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện pháp lý xác định mối quan hệ giữa người dùng và chúng tôi chịu trách nhiệm cho trang web này. Là người dùng, điều quan trọng là bạn phải biết các điều khoản này trước khi tiếp tục điều hướng. Cadiz Renueva SL Là người phụ trách trang web này, đảm nhận cam kết xử lý thông tin của người dùng và khách hàng của chúng tôi với sự đảm bảo đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu quốc gia và châu Âu quy định việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng của chúng tôi. Do đó, trang web này tuân thủ nghiêm ngặt RGPD (QUY ĐỊNH (EU) 2016/679 về bảo vệ dữ liệu) và Luật LSSI-CE 34/2002, ngày 11 tháng 7, về các dịch vụ của xã hội thông tin và thương mại điện tử.
ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG
Các Điều kiện chung này quy định việc sử dụng (bao gồm cả quyền truy cập) của các trang web, các thành viên của trang web www.casapalaciocadiz.com, bao gồm cả nội dung và dịch vụ được cung cấp trong đó. Bất kỳ ai truy cập web, www. casapalaciocadiz.com ("Người dùng") đồng ý đệ trình các Điều kiện chung có hiệu lực bất cứ lúc nào trên cổng thông tin www. casapalaciocadiz.com.
SỐ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI LÀM GÌ
Đọc chính sách bảo mật
CAM KẾT VÀ NGH OBA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Người dùng được thông báo và chấp nhận rằng việc truy cập vào trang web này không có nghĩa là bắt đầu mối quan hệ thương mại với www. casapalaciocadiz.com. Bằng cách này, người dùng đồng ý sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung của nó mà không vi phạm pháp luật hiện hành, thiện chí và trật tự công cộng.
Việc sử dụng trang web bị cấm, vì mục đích bất hợp pháp hoặc có hại, hoặc, theo bất kỳ cách nào, có thể gây ra thiệt hại hoặc cản trở hoạt động bình thường của trang web. Về nội dung của trang web này, nó bị cấm: Tái sản xuất, phân phối hoặc sửa đổi, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi bạn có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của nó; Bất kỳ vi phạm quyền của nhà cung cấp hoặc chủ sở hữu hợp pháp; Nó sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.
Trong việc sử dụng web, www. casapalaciocadiz.com, Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm hỏng hình ảnh, lợi ích và quyền của www. casapalaciocadiz.com hoặc các bên thứ ba hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc quá tải cổng thông tin (chỉ ra tên miền) hoặc điều đó sẽ ngăn chặn, bằng mọi cách, việc sử dụng web thông thường. Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng các biện pháp bảo mật của hệ thống máy tính trên Internet không hoàn toàn đáng tin cậy và do đó, www. casapalaciocadiz.com không thể đảm bảo sự vắng mặt của virus hoặc các yếu tố khác có thể gây ra thay đổi trong hệ thống máy tính của người dùng (phần mềm và phần cứng) hoặc trong các tài liệu và tệp điện tử của họ có trong đó.
BIỆN PHÁP BẢO MẬT
Dữ liệu cá nhân được người dùng truyền đạt tới www. casapalaciocadiz.com có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tự động hoặc không, quyền sở hữu tương ứng với www. casapalaciocadiz.com, giả định rằng tất cả các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và bảo mật đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và chất lượng của thông tin có trong chúng theo các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.
Giao tiếp giữa người dùng và www. casapalaciocadiz.com sử dụng kênh bảo mật và dữ liệu được truyền được mã hóa nhờ các giao thức https, do đó, chúng tôi đảm bảo các điều kiện bảo mật tốt nhất để đảm bảo tính bảo mật của người dùng.
YÊU CẦU
www. casapalaciocadiz.com thông báo rằng có các mẫu đơn khiếu nại có sẵn cho người dùng và khách hàng. Người dùng có thể đưa ra yêu cầu bằng cách yêu cầu biểu mẫu yêu cầu của họ hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email: dịch vụ và / hoặc họ, dịch vụ và / hoặc sản phẩm đã mua và nêu rõ lý do cho khiếu nại của họ.
Người dùng / người mua có thể thông báo cho chúng tôi về khiếu nại, bằng cách gửi email đến địa chỉ email: sasas@casapalaciocadiz.com, nếu họ muốn, đính kèm mẫu yêu cầu sau: Dịch vụ / sản phẩm: Mua vào ngày: Tên người dùng: Địa chỉ người dùng: Chữ ký người dùng (chỉ khi được trình bày trên giấy): Ngày: Lý do cho khiếu nại:
NỀN TẢNG GIẢI QUYẾT XÁC NHẬN
Trong trường hợp nó có thể khiến bạn quan tâm, để gửi khiếu nại của bạn, bạn cũng có thể sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp do Ủy ban Châu Âu cung cấp và có sẵn tại liên kết sau: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP
Theo các quy định của các điều 8 và 32.1, đoạn thứ hai của Luật Sở hữu trí tuệ, việc tái tạo, phân phối và truyền thông công cộng, bao gồm cả phương pháp làm cho chúng có sẵn, của tất cả hoặc một phần của nội dung của trang web này, cho mục đích thương mại, trong bất kỳ phương tiện nào và bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, mà không có sự cho phép của www.casapalaciocadiz.com. Người dùng đồng ý tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu của www.casapalaciocadiz.com.
Người dùng biết và chấp nhận rằng toàn bộ trang web, không chứa văn bản, phần mềm, nội dung đầy đủ (bao gồm cấu trúc, lựa chọn, sắp xếp và trình bày) podcast, hình ảnh, tài liệu nghe nhìn và đồ họa, được bảo vệ bởi thương hiệu, quyền bản quyền và các quyền hợp pháp khác, theo các điều ước quốc tế mà Tây Ban Nha là một đảng và các quyền và luật tài sản khác của Tây Ban Nha. Trong trường hợp người dùng hoặc bên thứ ba cho rằng việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của họ đã xảy ra do việc giới thiệu một số nội dung trên web, họ phải thông báo tình huống nói trên cho www.casapalaciocadiz.com:
Dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu bên quan tâm về các quyền bị cáo buộc đã vi phạm hoặc cho biết đại diện mà anh ta hành động trong trường hợp khiếu nại được đưa ra bởi một bên thứ ba không phải là bên quan tâm.
Chỉ ra nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và vị trí của chúng trên web, việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ được chỉ định và tuyên bố rõ ràng trong đó bên quan tâm chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin được cung cấp trong thông báo
LIỆN KẾT NGOẠI
Các trang của web www.casapalaciocadiz.com, có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và nội dung của riêng các bên thứ ba. Mục đích duy nhất của các liên kết là cung cấp cho Người dùng khả năng truy cập các liên kết đã nói. www. casapalaciocadiz.com không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với các kết quả có thể được lấy từ Người dùng để truy cập vào các liên kết đó.
Ngoài ra, người dùng sẽ tìm thấy trong trang web này, các trang, chương trình khuyến mãi, chương trình liên kết truy cập thói quen duyệt web của người dùng để thiết lập hồ sơ. Thông tin này luôn ẩn danh và người dùng không được xác định.
Thông tin được cung cấp trên các Trang web được liên kết hoặc các liên kết liên kết này tuân theo các chính sách bảo mật được sử dụng trên các Trang web đó và sẽ không phải tuân theo chính sách quyền riêng tư này. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên Người dùng nên xem xét chi tiết các chính sách bảo mật của các liên kết liên kết.
Người dùng